Vianočná súťaž

Vianočná súťaž      Vianočná súťaž      Vianočná súťaž     

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Usporiadateľ Rajčan s.r.o., Stará Kremnička 276, 965 01. IČO 36697362

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“ alebo „zákazník“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PRIEBEH SÚŤAŽE

5. Každý zákazník, ktorý v čase konania súťaže od 21. 10. 2019 do 05.12. 2019 vrátane, nakúpi a zaplatí v minimálnej hodnote 199,-€ (jednostodeväťdesiatdeväť €) nábytok vyrobený firmou Rajčan s.r.o. vrátane aj s DPH (rozhodujúca je celková cena nákupu uvedená na príslušnom pokladničnom bloku), môže obdržať 1 (jeden) formulár. Formulár musí byť riadne a čitateľne vypísaný samotným zákazníkom.

6. Za nákup sa považuje množina tovaru zúčtovaná na jednom pokladničnom bloku.

7. Po uskutočnení nákupu musí zákazník, ktorý sa chce zapojiť do súťaže, riadne vyplniť. Formulár je možné získať na našich predajniach alebo firemnom webe www.rajcan.sk. Formulár obsahuje povinné kontaktné údaje – meno, priezvisko, ulica a číslo domu, obec a PSČ, telefónne číslo, číslo pokladničného dokladu/faktúry, dátum nákupu, adresa predajne a podpis. A nepovinné kontaktné údaje – Titul a e-mail. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže o výhry v zmysle bodu 7, dáva súhlas s tým, že jeho kontaktné údaje – meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.rajcan.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže. Kontaktné údaje môžu byť usporiadateľom spracované a zverejnené spolu s identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, obec) v plnej alebo skrátenej forme.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ÚČASTI A ŽREBOVANIA

Žrebovanie o výhry sa uskutočni dňa 12.12.2019 v sídle usporiadateľa. Žrebovať bude majiteľ firmy.

8. Usporiadateľ, v zmysle uvedených pravidiel súťaže, v súťaži vyžrebuje nasledovné výhry:

A/ 12.12.2019: 1 x Kuchynský stôl DOX 900-1600/2600 wenge, v hodnote 1311 €

B/ 12.12.2019: 1 x Masívna buková dvojposteľ 2-2008-01 s roštami Rajčan s.r.o. v hodnote 343 €

C/ 12.12.2019: 1 x Nákupná poukážka Rajčan s.r.o. v hodnote 50 €

Žrebovanie o výhry prebehne v poradí 8 C/ až 8 A/ z formulárov, ktoré boli vypísané a tým pádom zaradené do žrebovania. V prípade, že súťažiaci vyhrá niektorú výhru v jednotlivom žrebovaní, je vylúčený z ďalších žrebovaní.

9. Výhercovia výhier budú po skončení žrebovania, najneskôr však do 10 kalendárnych dní, kontaktovaní usporiadateľom. Pri prvom kontakte budú výhercovia požiadaní o kontaktné údaje, kvôli ich overeniu.

10. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov v zmysle bodu 9. výlučne telefonický kontakt. Ak sa do troch pokusov od prvého pokusu nepodarí výhercu kontaktovať, zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 11.

11. Ak nedôjde k odovzdaniu ktorejkoľvek výhry z dôvodov na strane výhercu, alebo ak nedôjde k prvému kontaktu s výhercom v zmysle bodu 9., alebo ak výhra zostane v prospech usporiadateľa v zmysle bodu 10., vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

12. Všetky výhry odovzdá usporiadateľ výhercom spôsobom, ktorý im oznámi pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 10.

13. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú odovzdané najneskôr do 60 dní od ukončenia celej súťaže.

14 . Výhry podľa bodu 8 A/ až 8 C/ - nákupné poukážky odovzdá usporiadateľ výhercom doporučenou poštou.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14. Výhry podľa bodu 8 A/ až 8 C/ - nákupné poukážky nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

15. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní.

16. Účasťou v súťaži (vypísaním formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) dáva fi.Rajčan s.r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“), poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne e-mail), a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na rajcan@rajcan.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.rajcan.sk.) Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom akejkoľvek výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Súťažiaci je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracovávaných o ňom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona, a má právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Zaslané údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov výhier spracúvané po dobu 12 mesiacov od odovzdania výhier, následne budú blokované, resp. zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súhlas výhercu na spracovanie osobných údajov je platný do tejto doby. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po ukončení súťaže a zverejnení výhercov bezodkladne vymazané.

17. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

18. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom výhry v súťaži, výhra nebude odovzdaná.

19. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

20. Nákupná poukážka (výhry) sú nepredajné a ich platnosť vyprší dňom 01.06.2020.

21. Nákupnú poukážku je možné uplatniť výhradne na ktorékoľvek výrobky fi. Rajčan s.r.o.

22. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou nie je možné.

23. Pravidlá súťaže sú dostupné na www.rajcan.sk, vo všetkých predajniach fi. Rajčan s.r.o. , a v sídle firmy.

24. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na číslo 0907 284 241, alebo sa informovať u našich predajcov.

25. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.


Súťažný formulár

Na nasledovnom linku si môžete stiahnuť súťažný formulár Súťažný formulár


Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom nasledovných ustanovení, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, je informovať vás o našom zaobchádzaní, používaní a poskytovaní osobných údajov.


Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní výherného formulára alebo telefonicky, budú nami samozrejme spracované dôverne. Vaše údaje používame výlučne za účelom spracovania vašej požiadavky. Poskytnutie údajov tretím osobám mimo firmy Rajčan s.r.o. zásadne vylučujeme.

Výherné hry

Na našich predajniach máte možnosť zúčastniť sa výherných hier. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci účasti na výherných hrách, sa použijú výlučne na realizáciu výhernej hry (udelenie výhry, oznámenie o výhre, zaslanie výhry). Údaje o výhercovi môžu byť zverejnené v rozsahu krstné meno, priezvisko a obec, ak pravidlá príslušnej výhernej hry neustanovujú inak. Po skončení výhernej hry a oznámení výhercov budú údaje účastníkov zlikvidované, pričom údaje o výhercoch budú uchovávané maximálne po dobu 12 mesiacov Pri likvidácii sa zohľadnia aj predpisy o archívoch a registratúrach. Po odvolaní súhlasu nie je možná ďalšia účasť na výhernej hre.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
Silveter Rajčan, rajcan@rajcan.sk, 0907 284 241

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

  Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie dotknutej osoby účasti v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase.
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci
  Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, výhra.

 3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 4. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

  Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

 5. Doba uchovávania osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - ukončenia súťaže. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby po dobu 2 týždňov odo dňa vyhodnotenia súťaže prostredníctvom webstránky firmy Rajčan s.r.o.

 6. Profilovanie

  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 7. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: rajcan@rajcan.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

  Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená.