Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu www.rajcan.sk
( ďalej len "VOP")

I. Úvodné ustanovenia

1.1.Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Rajčan, s.r.o., so sídlom Stará Kremnička 276, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 366 973 62, DIČ: SK2020283857 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, Vložka číslo: 12282/S, kontaktné tel. č. +421 907 284 241, kontaktná e-mailová adresa: rajcan@rajcan.sk, (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk podľa VOP (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.rajcan.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk (ďalej len „Tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto VOP (ďalej len „Kúpna zmluva“).

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. „Záruka a servis“ a čl. VII. „ Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy“ týchto VOP a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk (ďalej len „ Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II. VOP.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná kliknutím na sivé polia postupu v hornej časti stránky ,ktorými sa Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov Kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Objednať so záväzkom platby“. Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho so všetkými v Objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného Tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru a čas dodania Tovaru, v prípade ak sa možnosť voľby času dodania Tovaru v Objednávke nachádza, príp. ďalšie údaje v zmysle Objednávky. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému Predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu v zmysle ods. 2.4 tohto článku a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu Predávajúceho.

2.3. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako Predávajúci odošle Kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo Predávajúci telefonicky oznámi Kupujúcemu akceptáciu Objednávky.

2.4. Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, tak že o akceptácii Objednávky upovedomí Kupujúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej Objednávky Kupujúceho (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením Akceptácie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru uvedenú v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk pri Objednávkach všetkých Tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk ako aj v prípade, ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany Výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného v katalógu Tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto VOP; pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

2.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru v katalógu Tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť Kupujúcemu už Kupujúcim prípadne zaplatenú Kúpnu cenu za Tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

2.7. Predávajúci sa zaväzuje, že pri Tovare v rámci zverejnenej ponuky na internetovej stránke www.rajcan.sk bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania Tovaru, ak takéto obmedzenia vzniknú, a to s dennou aktualizáciou týchto údajov.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim Akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. týchto VOP platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas.

3.2 Kúpna cena za Tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk k vybranému Tovaru v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu;. Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

3.3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob úhrady. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny a príslušných cien za využitie jednotlivých spôsobov úhrady Kúpnej ceny:

a) platba v hotovosti pri prevzatí Tovaru na predajni Rajčan, s.r.o, alebo v sídle firmy Rajčan, s.r.o.: 0 EUR;

b) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry, 0 EUR. Pokiaľ však Kupujúci neuhradí príslušnú Kúpnu cenu do 7 dní odo dňa doručenia danej zálohovej faktúry Kupujúcemu, Predávajúci márnym uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstupuje, a teda Kúpna zmluva márnym uplynutím tejto lehoty sa od počiatku zrušuje Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili;

3.4. Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať , je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť Kúpnu cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok, ako aj prípadné ďalšie poplatky, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia Kúpnej ceny alebo jej časti alebo poplatku Predávajúcim Kupujúcemu podľa predošlej vety, Predávajúci vráti zaplatenú Kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok, Kupujúcemu spôsobom úhrady, ktorý si Kupujúci zvolil pri Objednávke, inak na číslo účtu, ktorý Kupujúci uvedie v e-maili zaslanom na eshop@rajcan.sk.

IV. Dodacia lehota

4.1 Každý tovar vyrábaný Predávajúcim je Kupujúcemu vyrobený na mieru. Ide hlavne o zvolenú povrchovú úpravu a variantu produktu. Predávajúci sa zaväzuje vyrobiť a dodať Kupujúcemu objednaný tovar do 5 týždňov od akceptácie objednávky Predávajúcim.

4.2. Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa čl. II. VOP, t.j. akceptáciou Objednávky Predávajúcim. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet a pod., začína Dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote podľa bodu 4.1 týchto obchodných podmienok, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu iný Tovar, t.j. ponúkne Kupujúcemu náhradné plnenie. Pokiaľ Kupujúci prejaví súhlas s dodaním Tovaru v navrhovanom náhradnom termíne, je Predávajúci povinný dodať Tovar v tejto dodatočnej lehote. Pri náhradnom plnení je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať Tovar minimálne v rovnakej kvalite a cene. V prípade náhradného plnenia, je náhradné plnenie Predávajúci oprávnený Kupujúcemu poskytnúť len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho s poskytnutím náhradného plnenia. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité, a Predávajúci Tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie Tovaru.

4.4. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, platí ust. čl. III. ods. 3.6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V. Podmienky dodania Tovaru a Služieb

5.1. Ak si Kupujúci zvolil dodanie Tovaru na Predajňu Predávajúceho, dodaním sa rozumie doručenie tohto tovaru na túto Predajňu, kde sa Kupujúci následne dostaví a vyzdvihne si objednaný Tovar. O termíne doručenia Tovaru na Predajňu bude Kupujúci informovaný telefonicky a elektronickou cestou hneď, ako bude táto informácia známa Predávajúcemu. Kupujúci bude tiež informovaný Predávajúcim o otváracích dobách predajne.

5.2. Ak si Kupujúci zvolil dodanie Tovaru do sídla Predávajúceho, Kupujúci bude o vyhotovení jeho Tovaru informovaný telefonicky a elektronickou cestou hneď, ako bude Predávajúcemu známy termín vyhotovenia Tovaru. Kupujúci bude tiež informovaný Predávajúcim o otváracích dobách v sídle spoločnosti, kde si následne môže Tovar prevziať.

5.3.  Ak si Kupujúci zvolil dodanie tovaru prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích osôb, kupujúci bude o termíne dodania jeho Tovaru informovaný telefonicky a elektronickou cestou hneď, ako bude Predávajúcemu známy termín vyrobenia Tovaru. Kupujúci bude tiež informovaný Predávajúcim o približnom termíne doručenia jeho Tovaru kuriérskou službou. Cena za dodanie tovaru kuriérskou službou v rámci územia Slovenskej republiky je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Hmotnosť [kg] 0,1 - 5 5,1 - 15 15,1- 30 30,1 - 50 50,1 - 75 75,1 - 100
Cena
[€ s DPH]
11,00 € 15,00 € 23,00 € 30,00 € 39,00 € 46,00 €


Príplatok za dobierku je 2,00€ s DPH.


5.4. Dodanie prostredníctvom vlastnej dopravy Predávajúceho sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod. O termíne dodania Tovaru Predávajúcim bude Kupujúci informovaný telefonicky a elektronickou cestou hneď, ako bude táto informácia známa Predávajúcemu. Termíny závozov tovaru sú obvykle každých 4 až 5 týždňov. Cenník pre dovoz, výnos a montáž je uvedený nižšie a zároveň v samotnom procese objednávania:

Služba Cena s DPH
Dovoz mimo Trnavu, Zvolen
0,60€/km
Dovoz v rámci miest Trnava, Zvolen
13€ / 23€ (upresnené telef. podľa vzdialenosti od predajne)
Vynesenie tovaru výťahom
4€/ks
Vynesenie tovaru schodmi
4€/ks/poschodie


5.5. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí Tovaru:

a) Kupujúci je povinný Tovar od zmluvného prepravcu (kuriérskej spoločnosti) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predajcovi. V prípade zistenia porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom Službou, je Kupujúci povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od prepravcu, je Kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom.

b) Kupujúci je povinný pri prevzatí, Tovar doručený vodičmi Predávajúceho riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičom Predávajúceho, a to ešte pred potvrdením prevzatia Tovaru. Na dodatočné nahlásenie zjavných mechanických poškodení Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané. Vodičmi Predávajúceho sa rozumejú zamestnanci a/alebo pracovníci Rajčan, s.r.o.

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.rajcan.sk alebo v príslušnom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

6.2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie živelnými pohromami, neodbornou manipuláciou, poškodenie tovaru umiestnením v nesprávnom prostredí (vlhké, nevetrané, chemicky agresívne, …), mechanické poškodenie tovaru aj pri vlastnej doprave, poškodením pri svojvoľných úpravách a neodborných zásahoch do Tovaru Kupujúcim a pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

a) osobne v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho na území celej Slovenskej republiky,

b) odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s ďalšími k uplatneniu si nároku na reklamáciu požadovanými dokumentmi (čl. VI. ods. 6.6. VOP) poštou na adresu Predávajúceho: Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička 276, 976 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika.

6.4. Kupujúci je oprávnený kontaktovať Predávajúceho mailom: rajcan@rajcan.sk, prostredníctvom ktorého Predávajúci poradí Kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať.

6.5. V prípade, ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru priamo u Predávajúceho, a táto bola uznaná za oprávnenú, na požiadanie dopraví Predávajúci opravený Tovar Kupujúcemu na svoje vlastné náklady.

6.6. K reklamovanému Tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe Tovaru (vyplnený a potvrdený záručný list, pokladničný doklad alebo faktúru) a popis reklamovanej vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa predmetná vada na Tovare prejavuje. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho všetkého príslušenstva, s ktorým bol Tovar Kupujúcemu predaný, ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

6.7. Postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP.V prípade ak však druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim nie je spotrebiteľ v zmysle § 2a zákona o ochrane spotrebiteľa ale podnikateľ, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

VII. Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Kúpnej zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „Zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu 7.1 VOP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička 276, 976 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: eshop@rajcan.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP (Príloha 1) a je taktiež k dispozícii pre Kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho na tomto odkaze.. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne v ktorejkoľvek predajni spoločnosti Rajčan, s.r.o alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička 276, 976 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika; Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

7.2.V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 7.1. VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky platby ktoré Kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení tým nie je dotknuté. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

7.3. V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne v ktorejkoľvek predajni spoločnosti Rajčan. s.r.o.alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička 276, 976 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika; Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým Predávajúcemu vznikla.

7.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú (§ 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku):

• predaj Tovaru, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,

• predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

• predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

• predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,

• vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre Zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto Služby alebo Tovary vopred neobjednal,

7.5 Vprípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto čl. VOP je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy Tovar vrátiť buď osobne do akejkoľvek predajne spoločnosti Rajčan, s.r.o. na Slovensku, alebo odoslaním tovaru na adresu: Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička 276, 976 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov

IX. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním Objednávky Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu a dodacími podmienkami, ďalej že sa oboznámil a berie na vedomie VOP a Reklamačný poriadok platné a účinné v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke Predávajúceho pred odoslaním Objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky

8.2. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v Objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v Objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa týchto VOP. Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete (vrátane kontaktovania Kupujúceho Predávajúcim a zasielania informácií Predávajúcim Kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej vety) udeľuje Kupujúci Predávajúcemu na čas do odvolania tohto súhlasu Kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho: eshop@rajcan.sk alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu Predávajúceho: Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička 276, 976 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. V prípade, ak by Predávajúci spracovával nesprávne osobné údaje Kupujúceho alebo, ak by mal Kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, Kupujúci je oprávnený požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak Predávajúci tejto žiadosti Kupujúceho nevyhovie, má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže Kupujúci so svojim podnetom obrátiť i priamo. Ďalšie informácie o spracovávaní osobných údajov sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane súkromia

8.3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru od Akceptácie Objednávky Predávajúcim až do doby dodania Tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie VOP inak.

8.4. Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

8.5. Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 10 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

8.6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo VOP je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička 276, 976 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

20.01.2022###############################################################################################################################

Reklamačný poriadok

Firma Rajčan s.r.o. vydáva podľa § 14 ods. 1 zákona . 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov tento Reklamačný poriadok:
REKLAMČANÝ PORIADOK

Čl. I
Predmet úpravy

Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpili spotrebitelia podľa osobitného predpisu 1.


Čl. II
Vymedzenie pojmov

Na účely reklamačného poriadku sa rozumie
a) predávajúcim firma Rajčan s.r.o , Stará Kremnička 276, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 336697363, IČ DPH: SK 2022283857; firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12282/S
b) spotrebiteľom osoba podľa osobitného predpisu 2,
c) produktom výrobok, tovar, súčasť tovaru alebo služba, ktorý je dodávateľ oprávnený poskytovať podľa osobitného predpisu 3 v súlade so zápisom predmetu činnosti v Obchodnom registri (ďalej len „tovar“),
d) miestom uplatnenia reklamácie sídlo predávajúceho podľa písmena a) a ak predávajúci má ďalšie miesta predaja tovaru, aj tieto miesta,
e) reklamačným protokolom dokument, ktorým spotrebiteľ uplatňuje právo zo zodpovednosti za chybu tovaru.


Zodpovednosť predávajúceho
Čl. III
(1) Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar, ktorý si zakúpil
a) má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom,
b) je bez chýb,
c) predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny,
d) zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.

(2) Predávajúci ďalej zodpovedá spotrebiteľovi za chyby tovaru, ktoré
a) existovali pri jeho prevzatí,
b) vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdený predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.

(3) Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi dokladu preukazujúci jeho zakúpenie.


Čl. IV

(1) Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za chyby tovaru, ktoré
a) nemožno pokladať za chyby, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa Čl. VII,
b) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí.
(2) Predávajúci takisto nezodpovedá za vadu tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

Čl. V
Reklamácia tovaru

(1) Spotrebiteľ má právo vytknúť chyby tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.
(2) Chybu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť prezrieť si tovar, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ v tejto lehote chybu nevytkne, jeho právo zaniká.
(3) Ak ide o chybu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po šiestich mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť chybu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
(4) Ak spotrebiteľ nevytkne chybu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uskutočnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.
(5) Predávajúci je povinný spísať o vytknutí chyby reklamačný protokol, ktorý obsahuje najmä kto, kedy a kde vytkol chybu tovaru, jej popis a spôsob vybavenia.
Vzor Protokolu o reklamácii je uvedený v prílohe 2.

Čl. VI
Záruka tovaru

(1) Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dobe dvadsaťštyri mesiacov.
(2) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho.
(3) Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho. To isté platí aj v prípade, ak sa pri reklamačnom konaní vymenia poškodené kovania, príp. iné komponenty, ktoré slúžia na funkčnosť nábytku. (napr. koľajnice na šuplíkoch, závesy na dvierkach a pod.).


Čl. VII
Vylúčenie záruky tovaru

(1) Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru, ktoré po ich prevzatí
a) spôsobil spotrebiteľ alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vis maior,
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely ako je tovar určený,
c) evidentne mechanicky alebo inak zničeného alebo zjavne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť spotrebiteľom reklamovaná chyba,
d) vznikli ako následok
1. svojvoľných úprav alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou pod a tohto reklamačného poriadku,
2. iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami,
3. nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí.
4. prepravy, ktorú zabezpečuje externý prepravca na vyžiadanie alebo na objednávku    spotrebiteľa. To isté platí, ak si prepravu zabezpečuje sám spotrebiteľ.


Postup pri uplatnení zodpovednosti za chybu tovaru
Čl. VIII.

(1) Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za chybu tovaru (ďalej len„reklamácia“) v mieste uplatnenia reklamácie.
(2) Spotrebiteľ je povinný pri reklamácii tovaru predložiť chybný tovar, alebo sprístupniť jeho obhliadku v mieste uloženia a doložiť doklady, ktoré osvedčujú nákup tovaru od predávajúceho, najmä doklad o zakúpení, dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad. Ak spotrebiteľ spolu s tovarom nepredloží doklad podľa predchádzajúcej vety, predávajúci je oprávnený spísať protokol o reklamácii, avšak upozorní spotrebiteľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. To isté platí aj v prípade, ak kupujúci nesprístupní obhliadku zakúpeného tovaru v mieste uloženia. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu.
(3) Ak spotrebiteľ neodstráni nedostatky podľa odseku 2 predávajúci reklamačné konanie zastaví.


Čl. IX

(1) Reklamáciu prijíma zamestnanec predávajúceho, ktorý je určený na prijímanie reklamácii spotrebiteľov (ďalej len „ zodpovedná osoba“). Pri uplatnení reklamácie zodpovedná osoba je povinná spísať protokol o reklamácii, v dvoch vyhotoveniach, ktorý po spísaní spotrebiteľ potvrdí. Jedno vyhotovenie protokolu o reklamácii predávajúci vydá spotrebiteľovi.

(2) Na účel podľa odseku 1 je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje spotrebiteľa podľa osobitného predpisu 5.


Čl. X

(1) Ak ide o zrejmú chybu tovaru a na jej posúdenie netreba osobitne vypracovať posudok, predávajúci je povinný chybu tovaru podľa možností odstráni bez zbytočného odkladu.

(2) Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil spotrebiteľ svojim konaním alebo svojou ne - spoluprácou.


Čl. XI

(1) Spotrebiteľ je oprávnený žiadať aby
a) ak ide o odstrániteľnú chybu tovaru
1. predávajúci ju odstránil podľa možností bez zbytočného odkladu najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty a na svoje náklady,
2. predávajúci chybný tovar vymenil, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť chyby,
b) ak ide o neodstrániteľnú chybu tovaru
1. predávajúci vymenil chybný tovar za bezchybný alebo odstúpil od kúpnej zmluvy, ak chybu nemožno odstrániť a táto chyba bráni riadnemu užívaniu tovaru,
2. predávajúci poskytol primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, ak ide o chybu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru,
c) ak ide o opakujúce sa chyby
predávajúci vymenil chybný tovar za bezchybný alebo odstúpil od kúpnej zmluvy, ak chybu síce možno odstrániť avšak táto chyba bráni riadnemu užívaniu tovaru vzhľadom na vyskytnutie tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet chýb, ktoré sa na tovare súčasne vyskytli, pričom každá z chýb bráni riadnemu užívaniu veci.


Čl. XII

(1) Ak spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať tovar od predajcu a spotrebiteľ ho neprevezme v lehote, ktorú mu na to predávajúci určil, predávajúci nebude účtovať skladné za uskladnenie tovaru. Lehota na prevzatie tovaru určená predávajúcim nesmie byť kratšia ako desať dní.

Čl. XIII

Ak predávajúci odstránil chybu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybnýpodľa tohto reklamačného poriadku, považuje sa reklamácia za vybavenú. Vybavenie reklamácie sa zaznamená do reklamačného protokolu. Pri vybavení reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s príslušným záznamom.


Čl. IV

(1) Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa postupuje podľa osobitných predpisov 6.
(2) Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na opravu tovaru primerane.


Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2009

V Starej Kremničke 01.01.2016

Za správnosť:
Ing. Jana Rajčanová

******************************************************************************************************************************
Príloha 1:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

Komu:
Rajčan, s.r.o, Stará Kremnička 276, 965 01 Žiar nad Hronom 1, +421 907 284 241, e?mail: rajcan@rajcan.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
*Nehodiace sa prečiarnite
******************************************************************************************************************************
Príloha 2:

Protokol o reklamácií
č.______/________


Spotrebiteľ: _________________________

                    _________________________

                    _________________________

                    _________________________

Spotrebiteľ podľa § 7 zákona č.428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v informačno systéme firmy Rajčan s.r.o.

Popis chyby tovaru: ______________________________________________________________________

                                 ______________________________________________________________________

                                 ______________________________________________________________________
        

Pečiatka a podpis predávajúceho: _____________________________

V____________________________            Dňa______________________________        ______________________             _____________________
        meno a podpis spotrebiteľa                        predávajúci
Spôsob vybavenia reklamácie a ďalšie poznámky:_____________________________________________

                                   ____________________________________________________________________

                                   ____________________________________________________________________


Miesto a deň vybavenia reklamácie: ___________________________________________


        ______________________             _____________________
        meno a podpis spotrebiteľa                    predávajúci
*****************************************************************************************************************************

V Starej Kremničke

dňa 21.03.2016Zmeny vo VOP od zverejnenia 21.3.2016

10.08.2018 - bod 5.3 - zmena ceny poštovného z paušálnej hodnoty na výpočet podľa hmotnosti obj. tovaru.
13.08.2018 - bod 8.2 - zmena zákona na 18/2018 Z.z. Pridanie vety a linku pre informovanie sa o spracovávaní osobných údajov.
10.10.2018 - bod 5.3 - zmena ceny poštovného kvôli úprave cenníka a podmienok prepravcu ReMAX.
26.06.2019 - bod 5.3 - zmena ceny poštovného kvôli úprave cenníka prepravcu ReMAX, doplnenie o tabuľku ceny dobierky.
23.01.2020 - bod 5.3 - zmena ceny poštovného kvôli zmene prepravcu na TOPTRANS EU.
04.05.2021 - bod 5.4 - kópia cenníka uvedeného v procese objednávania. Spresnenie cenníka samotného.
10.01.2022 - bod 5.3 - zvýšenie cien prepravy. bod 5.4 - zvýšenie ceny dovozu.
20.01.2022 - bod 5.3 - opätovná úprava ceny prepravy.